Du skal logge ind for at skrive en note

Ordforklaringer

abiotisk

ikke-levende, udtryk der anvendes om en række faktorer i det miljø, som omgiver de levende organismer. F.eks. lysintensitet, temperatur, pH, næringssalte, ilt, carbondioxid og pH.

ADP

(adenosin-di-phosphat): En forbindelse mellem adenosin (forbindelse mellem ribose og adenin) og et di-phosphat (dvs. adenosin + 2 phosphatgrupper). ADP er et vigtigt molekyle i de mange biologiske processer, hvor der dannes eller forbruges energi ved hjælp af den energi, der findes i bindingen mellem 2. og 3. phosphatgruppe i ATP (adenosin-triphosphat):

ADP + Pi (uorganisk phosphat) + energi → ATP (energi indfanges og opbevares i ATP)

ATP → ADP + Pi (uorganisk phosphat) + energi (frigørelse af energi, der kan forbruges)

aerob

Ordet betyder iltkrævende. Celler, organismer eller biologiske processer, der bruger ilt, siges at være aerobe. ´Modsætningen´ hertil er de anaerobe organismer.

AIDS

(Acquired Immune Deficiency Syndrome = Erhvervet Immun Defekt Syndrom): AIDS er en sygdom, der skyldes smitte med HIV (Human Immunodeficiency Virus). HIV-virus ødelægger celler i immunforsvaret, så kroppen ikke længere kan nedkæmpe de mange små og store angreb, den hele tiden udsættes for.

ajle

Urin fra køer, heste og svin.

aktiv transport

Transport over en membran, som foregår under forbrug af ATP. Aktiv transport anvendes under transport fra lavere mod højere koncentration. I modsætning til passiv transport, som kun kan transportere stoffer fra højere mod lavere koncentration.

 

aktiveret slam

Slam som indeholder en tæt bestand af en lang række forskellige mikroorganismer (bakterier, encellede dyr samt svampe). Aktivt slam dannes i renseanlæg, hvor mikroorganismer hurtigt opformeres, idet de lever af spildevandets indhold af organiske stoffer.

alge

Vandplanter uden rod. Alger lever fritsvømmende i vand og føres omkring af vandstrømme. Både det mikroskopiske planteplankton og de større tangplanter kaldes alger.

algeblomst

Når alger meget hurtigt formerer sig og danner store og tætte bestande. Forekommer når miljøforhold som lys, varme og koncentrationen af næringssalte er særligt gunstige. Blandt blågrønalger forekommer algeblomst ofte i eftersommeren, når det varme vand og disse algers evne til at udnytte dinitrogen N2 fra atmosfæren giver dem en konkurrencemæssig fordel frem for andre alger.

allel

Én af flere varianter af det samme gen. Eksempelvis er A, B og 0 i AB0-blodtypesystemet tre alleler. Der kan findes mange forskellige alleler af samme gen, men den enkelte person kan kun have højst to forskellige: den ene arvet fra faderen og den anden fra moderen.

aminogruppe

Et nitrogenatom N som danner binding til ofte to carbonatomer C og et hydrogenatom H, altså C-NH-C. Sådanne aminogrupper forekommer i proteiner samt i DNA og i RNA. I andre aminer kan N være bundet til tre carbonatomer eller til ét carbon og to hydrogen.

aminosyre

Organisk syre, der indeholder en carboxylsyregruppe (-COOH) og en aminogruppe (-NH2). 20 forskellige aminosyrer - kombineret på et utal af måder - udgør hovedbestanddelen i de livsvigtige proteiner som f.eks. enzymer. Mennesket kan af disse 20 aminosyrer selv lave de 12, mens de resterende 8 (de essentielle aminosyrer) skal tilføres med kosten.

ammoniak

Molekyle med formlen NH3. Ammoniak er en svag base som reagerer med vand og derved omdannes til ammoniumion NH4+. Store mængder ammoniak anvendes som gødning i landbruget.

ammonium

Ladet molekyle (ion) med formlen NH4+. Ammonium dannes ved reaktion mellem ammoniak NH3 (som er en base) og en syre eller vand: NH3 + H2O → NH4+ + OH. Ammonium dannes i naturen under nedbrydning af organisk stof fra alle døde organismer, samt når man i landbruget gøder med ammoniak.

amylose

Stort organisk molekyle, der er opbygget som en uforgrenet og spiralformet kæde sammensat af mellem 20 og ca. 6000 glucose-enheder. Amylose er et såkaldt polysakkarid, og udgør sammen med et andet men forgrenet polysakkarid (der kaldes amylopektin) den stofblanding, som i daglig tale kaldes stivelse. Stivelse fungerer som oplagsnæring hos planter, hvor det forekommer som små korn i cellernes cytoplasma. Stivelse kan påvises vha. diiod I2, som sammen med amylose giver en intenst blå farve.

anaerob

Ordet betyder 'ikke iltkrævende'. Celler, organismer eller biologiske processer, der kun kan eksistere eller som foregår uden ilt (eller ved meget lave ilt-koncentrationer), siges at være anaerobe. 'Modsætningen' hertil er aerob.

anticodon

En sekvens på 3 baser i tRNA, der er komplementær til en codon i mRNA. Det betyder, at anticodon kan baseparre med codon.

antistof

Et proteinmolekyle (immunoglobulin), der laves af immunsystemets celler (B-lymfocytterne), og hvis opgave det er at binde sig til stoffer, som kroppen genkender som fremmede (de såkaldte antigener). Denne genkendelse og binding er et vigtigt led i immunsystemets forsvar.

ATP

(adenosin-tri-phosphat): En forbindelse mellem adenosin (forbindelse mellem ribose og adenin) og et tri-phosphat (dvs. adenosin + 3 phosphatgrupper). ATP er det allervigtigste molekyle for overførsel af energi i cellerne. Energien, der findes i bindingen mellem 2. og 3. phosphatgruppe i ATP, udnyttes til at forbruge eller indfange den energi, der er nødvendig i mange biologiske processer:

ADP + Pi (uorganisk phosphat) + energi → ATP (energi indfanges og opbevares i ATP)

ATP → ADP + Pi (uorganisk phosphat) + energi (frigørelse af energi, der kan forbruges)

autosom

Et kromosom, der ikke er et kønskromosom (dvs. ikke et X- eller Y-kromosom). Mennesket har 44 (22 par) autosomer og 2 kønskromosomer.

autotrof

Ordet betyder selv-nærende. Autotrofer er organismer, der selv kan danne alle nødvendige organiske molekyler ud fra uorganiske stoffer. En autotrof organisme kan være foto-autotrof (lys-energi; planter) eller kemo-autotrof (kemisk energi; mange bakterier) afhængig af, hvilken energikilde, den benytter. I modsætning hertil findes de heterotrofe organismer (som mennesket), der optager organisk materiale fra omgivelserne.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761635846. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018